Strona główna Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
„CRYSTAL FASHION”

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin sklepu internetowego „CRYSTAL FASHION” określa zasady zamawiania towarów oraz zawierania umów sprzedaży przez klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c. oraz klientów nie będących konsumentami z firmą G.W. & Crystal Fashion Włodzimierz Gronowalski sp.j. prowadzącą sprzedaż towarów drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.crystalfashion.pl.
2. Sprzedającym dokonującym sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego www.crystalfashion.pl jest G.W. & Crystal Fashion Włodzimierz Gronowalski sp.j. z siedzibą przy ul. Tymienieckiego 22/24, w Łodzi wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000200386, posiadająca numer NIP: 728-22-56-003, REGON: 472178577.
3. Regulamin stanowi integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych
z klientami przez Sprzedającego.
4. Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego „CRYSTAL FASHION” zawierane są wyłącznie z osobami pełnoletnimi.

II. Cennik

1. Ceny podane w ofercie Sprzedającego, stanowią ceny brutto wyrażone
w złotych polskich (PLN) lub według wyboru klienta w walucie euro (EUR).
2. Ceny podane w walucie euro przeliczane są na złotówki według kursu tej waluty publikowanego przez NBP w dniu dokonania transakcji.
3. Do ceny towaru należy każdorazowo doliczyć koszt dostawy podawany przez Sprzedającego, i akceptowany przez klienta w formularzu zamówienia.

III. Zamówienia

1. Informacje zawarte na stronie sklepu internetowego www.crystalfashion.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.
2. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia i jego potwierdzenia przez klienta, a następnie potwierdzenia przez Sprzedającego.
3. Zamówienia złożone, potwierdzone i opłacone przez klientów do godziny 12:00
są realizowane tego samego dnia. Zamówienia złożone, potwierdzone i opłacone przez klientów po godzinie 12:00 realizowane są w dniu następnym.
4. Zamówienia nie potwierdzone przez klienta w ciągu 5 dni roboczych, nie zawierające wszystkich wymaganych informacji, bądź zawierające błędne informacje nie pozwalające na realizację zamówienia są anulowane. Informacja o anulowaniu zamówienia przesyłana jest klientowi przez Sprzedającego drogą elektroniczną.

IV. Płatność

1. Płatność za towar następuje według wyboru klienta, w formie przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego, bądź gotówką za pobraniem, przy odbiorze towaru.
2. Płatności dokonywane w formie przedpłaty przeprowadzane są za pośrednictwem centrum rozliczeniowego Dotpay
3. W przypadku płatności w formie przedpłaty towar zostaje nadany do klienta niezwłocznie po wpływie środków do sytemu rozliczeniowego. Sprzedający anuluje zamówienia nie opłacone w terminie 5 dni roboczych od ich złożenia i potwierdzenia.
4. Do każdej przesyłki załączony jest rachunek z kasy fiskalnej. Sprzedający wystawia faktury VAT. W celu otrzymania faktury VAT należy poinformować Sprzedającego w formularzu zamówienia i podać dane do jej wystawienia. Nie ma możliwości wystawienie faktury w późniejszym terminie.

V. Dostawa

1. Dostawa towaru następuje na podstawie zamówienia złożonego przez klienta.
2. Terminem dostawy zamówionych towarów jest termin wskazany w elektronicznym oświadczeniu Sprzedającego potwierdzającym zamówienie złożone przez klienta. W sytuacji, gdy towar jest niedostępny, Sprzedający ustala z klientem nowy termin dostawy, bądź zwraca Klientowi wpłacone środki w terminie 30 dni od zawarcia umowy.
3. Sprzedający doręcza zamówione towary, według wyboru klienta, za pośrednictwem firmy DPD Polska sp. z o.o. lub Poczty Polskiej S.A. Wykaz firm kurierskich z których usług korzysta Sprzedający opublikowany jest w zakładce Metody Wysyłki.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki, z powodu wskazania przez klienta błędnego adresu.
5. Klient dokonując odbioru towaru winien sprawdzić, czy przesyłka nie posiada widocznych uszkodzeń powstałych podczas transportu, zaś w przypadku stwierdzenia uszkodzeń sporządzić protokół reklamacji w obecności pracownika firmy kurierskiej.

VI. Zwroty i reklamacje

1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży „zawartej na odległość” bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty wydania mu towaru. Dla zachowania powyższego terminu wymagane jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na piśmie i jego przesłanie na adres Sprzedającego, bądź złożenie oświadczenia drogą mailową na adres: info@crystalfashion.pl. Wzór formularza odstąpienia od umowy Sprzedający udostępnia na stronie internetowej sklepu w zakładce „Zwroty i reklamacje”.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 10 dni,
b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
f) dostarczania prasy;
g) usług w zakresie gier hazardowych.
3. Zwrot otrzymanych świadczeń przez Strony powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
4. Zwrot towaru powinien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W przypadku zwrotu towaru w opakowaniu innym, niż oryginalne konsument zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru przed uszkodzeniami w trakcie transportu.
5. Zwrot towaru następuje na koszt konsumenta. Sprzedający nie odbiera zwrotów odsyłanych za pobraniem.
6. Zakupione produkty objęte są gwarancją producenta i/lub dystrybutora na podstawie dokumentu sprzedaży (faktura/paragon).
7. Reklamacje konsumentów składać należy na zasadach określonych w ustawie z dnia z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176).
8. Reklamacje w przypadku klientów nie będących konsumentami składać należy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym art. 556 i n. k.c.
9. Reklamacje należy przesyłać w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Sprzedający rozpoznaje reklamacje i informuję klienta o sposobie jej rozpoznania w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

VII. Ochrona danych osobowych

1. Sprzedający uprawniony jest za zgodą klienta do przetwarzania jego danych osobowych podanych w zamówieniu w celu wykonania umowy sprzedaży oraz w celu dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży. Klientowi przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r., Dz.U., Nr 101, poz. 926).
2. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, ale odmowa ich podania może skutkować niemożnością wykonania umowy sprzedaży przez Sprzedającego.
3. Sprzedający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych i jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
4. Kupujący ma prawo w każdym czasie do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.
5. Zgoda klienta na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedającego jest
w pełni dobrowolna i dokonywana jest na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

6. Sklep Internetowy informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca: Cookies - są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym usługobiorcy (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep Internetowy. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację usługobiorcy w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep Internetowy w następujących celach: dla ułatwienia usługobiorcy korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, w celu dostosowania wyglądu Sklepu Internetowego do oczekiwań i potrzeb konkretnego usługobiorcy (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez usługobiorców. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę cookies.

VIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
2. Klient składający zamówienie akceptuje treść i postanowienia regulaminu.

created by Media4U 2018
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA.